logo
YAZILIM GELİŞTİRME SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR İş bu sözleşme …/…/…… tarihinde imzalanmıştır.
MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin isteklerine bağlı olarak FİZYONSOFT tarafından hazırlanacak Mobil ve Web özel yazılım geliştirme hizmetini kapsamaktadır.
MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımın yükleneceği sunucu (sunucu / barındırma) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri barındırma hizmetini ve alan adı tescilini FİZYONSOFT ’den talep ederse o yılın ücret tablosu üzerinden hesaplanacak ve ek ücret sözleşme bedeline yansıtılacaktır.
3.2. Yazılım süresi boyunca FİZYONSOFT’ un talep ettiği bilgi ,evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı FİZYONSOFT sorumlu tutulamaz.
3.3. MÜŞTERİ, FİZYONSOFT tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının FİZYONSOFT ‘a ait olduğunu, FİZYONSOFT bilgisi olmadan sözleşme süresi içerisinde başka bir kurum veya firma ile paylaşmayacağını kabul ve beyan eder.
3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, FİZYONSOFT’ un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.5. MÜŞTERİ, sözleşme süresince sözleşmenin başladığı tarih itibariyle FİZYONSOFT ile müşterinin karşılıklı anlaşılarak belirlenmiş olan ………………………... TL + KDV tutarı ödemekle yükümlüdür.
MADDE 4: FİZYONSOFT` UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu yazılımları hazırlamakla yükümlüdür.
4.2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılım hatalarını ve sorunları düzeltmekle yükümlüdür.
4.3. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ücreti mukabilinde yaparak sisteme entegre edeceğini beyan eder.
4.4. Müşteri tarafından iş süreçlerini yazılımsal olarak geliştirmekle yükümlü olup, istenilen işleyişin yerine getirmesiyle yükümlüdür.
MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK Hem FİZYONSOFT hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.
5.1. FİZYONSOFT, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.
5.2. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan FİZYONSOFT mesul değildir.
MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.
MADDE 7: TEBLİGATLAR İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
MADDE 8: PROJE YAPI ŞEKLİ ve SÜRECİ FİZYONSOFT, müşteriye sağlayacağı internet adresi aracılığıyla müşterinin yazılım yapım aşamasını ve yapılan çalışmayı takip edebilmesini sağlayacaktır. Mobil geliştirmeler için test uygulama APK dosyaları elektronik ortamda cihazlara kurulup test edilebilecek şekilde paylaşılacaktır.
MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9 (dokuz) maddeden oluşan işbu sözleşme ……………… tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.